Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady przetwarzania danych osobowych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

System przetwarzania i ochrony danych w FEnIKS

W perspektywie 2021-2027 przepisy ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawy wdrożeniowej) wyznaczyły nowe ramy prawne dla ochrony i przetwarzania danych osobowych w procesie wdrażania funduszy europejskich. Zasadniczą zmianą jest odstąpienie od stosowanej w okresie programowania 2014-2020 koncepcji jednego administratora danych osobowych – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) – na rzecz koncepcji wielu administratorów, którymi są podmioty wymienione w art. 87 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. W przypadku FEnIKS administratorami danych osobowych będą m.in.:

 • Instytucja Zarządzająca (IZ): MFiPR,
 • Instytucje Pośredniczące (IP): Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia,
 • Instytucje Wdrażające (IW): Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wnioskodawcy i beneficjenci.

Administratorzy będą przetwarzać oraz wzajemnie udostępniać sobie dane osobowe w celu wykonywania przypisanych im zadań we wdrażaniu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych w  FEnIKS będzie odbywało się zgodnie z zasadą minimalizacji danych, o której jest mowa w art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Cele przetwarzania

Administratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

 • przeprowadzania naborów, w których wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie,
 • objęcia dofinansowaniem wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z FEnIKS,
 • realizacji projektów,
 • potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
 • wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
 • raportowania o nieprawidłowościach,
 • ewaluacji,
 • monitoringu,
 • kontroli,
 • audytu,
 • sprawozdawczości,
 • informacji i promocji.

Klauzula informacyjna (PDF 146 KB)